ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

25 มี.ค. 2552

ศมม.ชม.เดินหน้าจดทะเบียนผ้าไหมยกดอกลำพูนเป็นแหล่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ระดับโลก

นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ กล่าวว่าขณะนี้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือ การผลิตผ้าไหมยกดอกลำพูนให้เป็นสินค้า ที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดลำพูน ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ทอผ้าไหมยกดอกลำพูน จำนวน 8 กลุ่ม ครอบคลุมเกษตรที่ประกอบอาชีพการทอผ้าไหมมากกว่า 1,000 ราย ซึ่งขณะนี้สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยซึ่งเป็นผู้นำในการขอขึ้นทะเบียนผ้าไหมยกดอกลำพูนเป็นแหล่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลำพูนได้จัดประชุมร่วมกับเกษตรกรจนขณะนี้การดำเนินการจัดทำคู่มือใกล้จะแล้วเสร็จ ซึ่งเมื่อจัดทำคู่มือเสร็จแล้วจะดำเนินการติดตรา GI บนผ้าไหมเพื่อรับรองว่าผ้าไหมยกดอกลำพูนเป็นผ้าไหมที่มีลวดลายเฉพาะเพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้น ในเดือน พฤษภาคม 2552 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ได้นำผ้าไหม ยกดอกลำพูนและกลุ่มผู้ทอผ้าไหมไปจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผ้าไหมยกดอกลำพูนที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) ณ กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส โดยจะมีการสาธิตการทอผ้าไหมยกดอกลำพูนให้ชาวต่างชาติได้ชมและนำสินค้าไปจัดจำหน่ายเพื่อเผยแพร่ให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงวัฒนธรรมการทอผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจังหวัดลำพูน ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพชนจากรุ่นสู่รุ่นอันยาวนาน

ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สหกรณ์แม่ริม

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552คณะวิทยากรจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียน บ้านหนองปลามัน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30คน ณ สหกรณ์นิคมแม่ริมจำกัด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของสหกรณ์แม่ริมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ประสานความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 นายประทีป มีศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เข้าพบ รศ.ดร.จักรพันธ์ ศิริธัญญารักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ(MOU) ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการของทั้งสองหน่วยงาน ที่จะนำไปสู่การให้บริหารทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรต่อไป

งานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2552 ทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ นำโดยนางสาวหทัยกาญจน์ นำภานนท์ได้ออกไปร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและสื่อมวลชน ได้รับรู้ถึงหลักการการส่งผลงานเข้าประกวด โดยทั้งนี้ทางศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ต้องวอนขอสื่อมวลชน เพื่อที่จะกระจายข่าวให้ประชาชนที่สนใจรับรู้ถึงเรื่องการรับสมัครและส่งผลงานในการนี้ต่อไป