ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

22 ก.ค. 2552

แจกปัจจัยทำโรงเลี้ยงไหม ณ บ้านไร่ป่าคา จ.ลำพูน


เมื่อวันที่ 20กรกฏาคม พ.ศ.2552นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพรเกียรติฯเชียงใหม่ ได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไหมให้แก่เกษตรกร จำนวน 60 ราย ณบ้านไร่ป่าคา อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายบรรหาร บูรณะประภา เป็นประธานในพิธี

13 ก.ค. 2552

การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม ปี 2552 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม ปี 2552 หลักสูตร “การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบเน้นหนัก” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-24 มิถุนายน 2552 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นเกษตรกรจากอำเภอเมือง อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง และนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 30 ราย ทำการฝึกอบรม ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเส้นไหมทั้งในด้านคุณภาพและเพื่อทดแทนการนำเข้าเส้นไหมจากต่างประเทศ และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพของเกษตรกรจังหวัดลำพูน ต่อไป สำหรับการฝึกอบรมรุ่นที่ 2 กำหนดจัด ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 นี้