ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

27 ม.ค. 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมคณะอาจารย์ จำนวน 30 ท่าน ได้เข้ามาศึกษาดูงานเรื่อง การเลี้ยงไหม การปลูกหม่อน และแปรงสาธิตพันธุ์หม่อน เพื่อให้นักศึกษาได้มความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ นายวสันต์   นุ้ยภิรมย์ มาเป็นวิทยากร

26 ม.ค. 2553

อธิบดีกรมหม่อนไหม นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ เข้าตรวจเยี่ยมพบปะลูกจ้าง พนักงานราชการ ข้าราชการ ศูนย์หม่อนไหมเลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่        เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2552 นายไพโรจน์   ลิ้มจำรูญ อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ โดยมีนายวสันต์   นุ้ยภิรมย์ ผู้อำนวยการฯ เเละคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เเละพนักงานจ้างเหมาให้การต้อนรับเเละกล่าวรายงานผลการดำเนินการของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่พร้องกันนี้อธิบดีกรมหม่อนไหมได้ให้เเนวทางการปฏิบัติงาน เเก่ชาวหม่อนไหมเชียงใหม่เพื่อใช้ในการดำเนินงานต่อไป

23 ม.ค. 2553

คุยกับ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ 380 องศา

เว็บเพจ หน้านี้เป็นหน้าพิเศษ สำรับการสื่อข่าวสารจาก
ผู้อำนวยการฯ  วสันต์  นุ้ยภิรมย์
เป็นเป็นข้อมูลข่าวสารให้กับ ลูกคาของ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่
ท่านสามารถรับข่าวสาร จาก ช่องทางนี้ แล้ว จัดส่ง ข้อมูลเพื่อเป็นการเสนอแนะ และให้ข้อคิดเห็น
ได้ ที่ อีเมล nuipirom@yahoo.com หรือ nuipirom_wasan@hotmail.com  กระผมยินดีรับฟังทุกปัญหา
และทุกประเด็นข้อเสนอแนะ เพื่อ ใช้ปรับปรุงพัฒนาการบริหารราชการ ของศูนย์ฯ ให้มีประโยชน์กับ
ลูกค้าผู้รับบริการ ให้สูงที่สุด
                                                                        
                ด้วยความน้อมรับ  วสันต์  นุ้ยภิรมย์

ขณะนี้ผมได้เดินทางไปรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม  ประจำอยู่ที่กรมหม่อนไหม เกษตรกลางบางเขน  กทม. โดยมี ท่าน นคร  มหายศนันท์ ซึ่งเป็นนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ ได้รับคำสั่งให้เดินทางมารักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่แทนไปก่อน 
                                                                 จีงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                                     วสันต์  นุ้ยภิรมย์