ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

26 ต.ค. 2554

กรมหม่อนไหม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหมและคณะฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ ในที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายบรรหาร ศิลปอาชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของการเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔


ศมม.ชม. ยินดีตอนรับนายประเสริฐ โกศัลวิตร เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหม เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่  และติดตามความก้าวหน้าการเตรียมจัดงานนิทรรศการหม่อนไหมในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์  ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐

ศมม.ชม.ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนนานาชาติลานนาแปซิฟิก

คณะครูและนักเรียน จำนวน ๒๐ คน โรงเรียนนานาชาติลานนาแปซิฟิกเข้าเยี่ยมชมการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหม การสาวไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และห้องอนุรักษ์ผ้าไหม ภายในศูนย์ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ศมม.ชม.ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะคณาจารย์และนักศึกษา จำนวน ๒๒ คน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหม การสาวไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และห้องอนุรักษ์ผ้าไหม ภายในศูนย์ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กรมหม่อนไหมจัดการประชุมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔

กรมหม่อนไหมจัดการประชุม...การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องประชุมสำนักงานพืชโลก จ.เชียงใหม่ โดยนายประทีป มีศิลป์ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ฝ่ายวิชาการเป็นประธานในที่ประชุม30 ก.ย. 2554

ศมม.ชม. เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมงานนิทรรศการหม่อนไหม งานมหากรรมพืชสวนโลก

             เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม นายประทีป มีศิลป์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ได้จัดประชุมเตรียมงานนิทรรศการหม่อนไหมซึ่งจะจัดในงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ลงไปดูพื้นที่และประชุมจัดเตรียมวามพร้อมก่อนที่จะดำเนินการจัดงานศมม.ชม. เข้าร่วมประชุมกลั้นกรองงานวิจัย

            เมื่อวันที่  ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ คณะทำงานวิจัยการศึกษาและรวบรวมลายผ้าของชาติพันธุ์และชนเผ่า กะเหรี่ยง ไทลื้อ ไทพวน ไทยวน และเหมี่ยน ได้จัดประชุมการจัดทำข้อมูลงานวิจัยโดยได้เชิญที่ปรึกษาที่มีความชำนาญเรื่องลายผ้า โดย อ.เผ่าทอง ทองเจือ อ.นุสรา เตียงเกตุ    อ.แบน แสงโสม อ.โกมล พานิชพันธ์ อ.สมพงษ์ ทิมแจ่มใส อ.สมชาย สกุลดู อ.จรรยา ปั้นเหน่งเพ็ชร และรองอธิบดีกรมหม่อนไหม นายประทีป มีศิลป์ มาให้ความเห็นและตรวจสอบข้อมูล
ศมม.ชม. เข้าร่วมงานจัดนิทรรศการหม่อนไหมงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ ๒

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ ๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเป็นผู้สาธิตและการอบรมการคั่วชาใบหม่อน และบรรยายกิจกรรมงานหม่อนไหมให้แก่ผู้เยี่ยมชม