ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

30 ก.ย. 2554

ศมม.ชม. เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมงานนิทรรศการหม่อนไหม งานมหากรรมพืชสวนโลก

             เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม นายประทีป มีศิลป์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ได้จัดประชุมเตรียมงานนิทรรศการหม่อนไหมซึ่งจะจัดในงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ลงไปดูพื้นที่และประชุมจัดเตรียมวามพร้อมก่อนที่จะดำเนินการจัดงานศมม.ชม. เข้าร่วมประชุมกลั้นกรองงานวิจัย

            เมื่อวันที่  ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ คณะทำงานวิจัยการศึกษาและรวบรวมลายผ้าของชาติพันธุ์และชนเผ่า กะเหรี่ยง ไทลื้อ ไทพวน ไทยวน และเหมี่ยน ได้จัดประชุมการจัดทำข้อมูลงานวิจัยโดยได้เชิญที่ปรึกษาที่มีความชำนาญเรื่องลายผ้า โดย อ.เผ่าทอง ทองเจือ อ.นุสรา เตียงเกตุ    อ.แบน แสงโสม อ.โกมล พานิชพันธ์ อ.สมพงษ์ ทิมแจ่มใส อ.สมชาย สกุลดู อ.จรรยา ปั้นเหน่งเพ็ชร และรองอธิบดีกรมหม่อนไหม นายประทีป มีศิลป์ มาให้ความเห็นและตรวจสอบข้อมูล
ศมม.ชม. เข้าร่วมงานจัดนิทรรศการหม่อนไหมงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ ๒

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ ๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเป็นผู้สาธิตและการอบรมการคั่วชาใบหม่อน และบรรยายกิจกรรมงานหม่อนไหมให้แก่ผู้เยี่ยมชมศมม.ชม. เข้าร่วมการประชุมทำงานศูนย์อำนวยการตามพระราชดำริ อ.สันป่าตอง

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการตามพระราชดำริ ณ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยมีนางสุภาวดี ภัทรโกศลนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษของศูนย์ฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ เป็นผู้รายงานความก้าวหน้าและผลดำเนินงานของศูนย์ฯ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.


นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับ โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๙  คนเข้าศึกษาดูงานของศูนย์ฯ