ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

25 พ.ย. 2552

นายบรรหาร ....


             
           เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 นายประทีป   มีศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยนายวสัยต์   นุ้ยภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงานราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง ประจำปี 2552 ณ สวนราชพฤกษ์(พืชสวนโลก) 2549 โดยนายบรรหาร   ศิลปอาชา เป็นประธานในพิธี

23 พ.ย. 2552


เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 นายวสันต์   นู้ยภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวรสิทธิ์   วรพล ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ และคณะร่วมให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์   อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผู้เเทนราษฏร์ จ.ตรัง พร้องออกรอบกอฟล์ ที่หางดง   กอฟล์คลับ

ประชุมครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการหม่อนไหม ครั้งที่ 2  ในชื่อ

“ เส้นทางไหมไทยกรมช่างไหม สู่...กรมหม่อนไหม ” ในงานราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง ประจำปี 2552 และเข้าสำรวจสถานที่ในการจัดงาน นำทีมโดยนายประทีป มีศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

11 พ.ย. 2552

เกษตรศาสตร์ ม.ช.
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 นักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กว่า 30 คนได้เดินทางมาศึกษาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ศุนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก

9 พ.ย. 2552

เส้นทางไหมไทยกรมช่างไหม สู่...กรมหม่อนไหม   
สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการหม่อนไหม ในชื่อ

“ เส้นทางไหมไทยกรมช่างไหม สู่...กรมหม่อนไหม ” ในงานราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง ประจำปี 2552 และเข้าสำรวจสถานที่ในการจัดงาน นำทีมโดยนายประทีป มีศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

6 พ.ย. 2552

เด็กวัฒโนฯ ทัศนศึกษา ศมม.ชม.

   
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมาทางศูนยหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่  ได้จัดการต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กว่า 500 คน ที่ให้ความสนใจมาทัศนศึกษาเกี่ยวกับการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียริฯ เชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก  

3 พ.ย. 2552

กรมหม่อนไหม ผ่านสภาฯ ฉลุย


        รัฐสภาฯ 21 ต.ค.- ร่าง พ.ร.บ.ยกระดับ "กรมหม่อนไหม" ผ่านสภาฯ เตรียมเสนอขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย เกษตรฯ เตรียมแผนเร่งด่วนขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม พร้อมปรับโครงการการผลิตทั้งระดับครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม

        นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการจัดตั้งกรมหม่อนไหมว่า ขณะนี้สภาผู้แทนราษฏรได้รับทราบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ.... เรื่อง การจัดตั้งกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้นายกรัฐมนตรีนำร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป ซึ่งจะมีผลในการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปเป็นของกรมหรือเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม รวมถึงการโอนทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้และภาระผูกพัน รวมถึงข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังเฉพาะสถาบันหม่อนไหมฯ ไปเป็นของกรมหม่อนไหม
   
         อย่างไรก็ตาม การที่กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายให้จัดตั้งกรมหม่อนไหมขึ้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเป็นเจ้าภาพในการดูแลด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสืบสานต่อเนื่องกันมาอย่างครบวงจร ทั้งด้านการผลิตภัณฑ์ต้นน้ำ ต่อเนื่องไปถึงภาคอุตสาหกรรมการทอผ้า การออกแบบ ตกแต่ง วงการแฟชั่นไปถึงด้านการตลาด และสามารถพัฒนาให้เป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศในนามของไหมไทย Thai Silk ซึ่งจะเป็นสินค้าส่งออกที่นำรายได้เข้าประเทศต่อไปในอนาคต และส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันจะมีเจ้าภาพที่จะทำข้อตกลงความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและทางธุรกิจเกี่ยวกับไหม และยังรวมถึงการทำสัญญาเป็นสินค้าที่แสดงถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยคู่กับประเทศอื่น
  
         สำหรับภารกิจเร่งด่วนของกรมหม่อนไหม ต้องให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการ ในรูปแบบของโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืน