ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา


         ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ เดิมชื่อว่า “สถานีทดลองหม่อนไหมแม่โจ้” เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ ที่ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยแรกเริ่มปลูกหม่อนไหมจำนวน ๑๐ ไร่ และถัดมาจึงได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเลี้ยงไหมบ่อล้างเครื่องมือและบ้านพักข้าราชการ – คนงาน

         ในปี พ.ศ.๒๕๓๐ เนื่องจากที่สถานทดลองหม่อนไหมแม่โจ้ไม่สามารถขยายพื้นที่ในการดำเนินงานได้อีกจึ้งได้ย้ายสถานฯจากอำเภอสันทรายไร่นาสาธิตแม่เหียะ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตรที่ ๔๒๘๖/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยอาศัยความตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร.๐๗๐๗/๓๗๑๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๐ และเปลี่ยนชื่อสถานีฯเป็น “สถานีทดลองหม่อนไหมเชียงใหม่” โดยใช้สถานีทดลองหม่อนไหมแม่โจ้เก่าเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมเกษตรกรของสถานีฯ

           ปี พ.ศ.๒๕๔๖ สถานีทดลองหม่อนไหมเชียงใหม่ ถูกยุบและจัดตั้งเป็นส่วนแยกหม่อนไหมสังกัดนักวิจัยละพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ กรมวิชาเกษตร

          วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ได้จัดตั้งศูนย์หม่อนไหมเฉลิมระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ ตามกฎกระทรวงเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

           วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้เปลี่ยนสถานะเป็นกรมหม่อนไหมจนถึงปัจจุบัน


โดยมีรายนามผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนี้

1. นายภมร ศรีสมบูรณ์ พ.ศ. 2517 – 2531 สถานีทดลองหม่อนไหมแม่โจ้

2. นายวัน ไชยแก้ว พ.ศ. 2531 – 2532 สถานีทดลองหม่อนไหมเชียงใหม่

3. นายเธียรศักดิ์ อริยะ พ.ศ. 2532 – 2537 สถานีทดลองหม่อนไหมเชียงใหม่

4. นายภมร ศรีสมบูรณ์ พ.ศ. 2537 – 2541 สถานีทดลองหม่อนไหมเชียงใหม่

5. นายประทีป มีศิลป์ พ.ศ. 2541 – 2543 สถานีทดลองหม่อนไหมเชียงใหม่

6. นายเจตนิพัทธ์ สิงหวิสัยธร พ.ศ. 2543 – 2545 สถานีทดลองหม่อนไหมเชียงใหม่

7. นายประทีป มีศิลป์ พ.ศ. 2545 – 2546 สถานีทดลองหม่อนไหมเชียงใหม่

8. นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย พ.ศ. 2546 – 2548 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1

ส่วนแยกหม่อนไหม

9. นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ พ.ศ. 2548 – 2553 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

10. นายนคร มหายศนันท์ พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้หม่อนไหมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหม่อนไหมในท้องถิ่น

3. ผลิตและขยายพันธุ์หม่อนเพื่อการส่งเสริม และจำหน่ายจ่ายแจกให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และเกษตรกรทั่วไป

4. ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์

5. ให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการด้านวิชาการหม่อนไหมแก่เกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

6. เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านการตลาดของหม่อน และไหม

7. ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไหมสถานที่ตั้ง

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 339 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 (ใกล้กับบริเวณสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกและเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี) โทร 0-5311-4096-8 โทรสาร 0-5311-4097