ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

26 ต.ค. 2554

กรมหม่อนไหม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหมและคณะฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ ในที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายบรรหาร ศิลปอาชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของการเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔


ศมม.ชม. ยินดีตอนรับนายประเสริฐ โกศัลวิตร เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหม เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่  และติดตามความก้าวหน้าการเตรียมจัดงานนิทรรศการหม่อนไหมในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์  ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐









ศมม.ชม.ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนนานาชาติลานนาแปซิฟิก

คณะครูและนักเรียน จำนวน ๒๐ คน โรงเรียนนานาชาติลานนาแปซิฟิกเข้าเยี่ยมชมการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหม การสาวไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และห้องอนุรักษ์ผ้าไหม ภายในศูนย์ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 








ศมม.ชม.ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะคณาจารย์และนักศึกษา จำนวน ๒๒ คน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหม การสาวไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และห้องอนุรักษ์ผ้าไหม ภายในศูนย์ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 















กรมหม่อนไหมจัดการประชุมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔

กรมหม่อนไหมจัดการประชุม...การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องประชุมสำนักงานพืชโลก จ.เชียงใหม่ โดยนายประทีป มีศิลป์ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ฝ่ายวิชาการเป็นประธานในที่ประชุม