ยินดีต้อนรับ สู่...ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เปิดรับสั่งจองพันธุ์ไข่ไหม และกิ่งพันธุ์หม่อน

ติดต่อเรา : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่

1 ต.ค. 2552

ประวัติความเป็นมา.

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เดิมมีชื่อว่า "สถานีทดลองหม่อนไหมแม่โจ้" เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 ที่ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย โดยแรกเริ่มปลูกหม่อนจำนวน 10 ไร่ และถัดมาจึงได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงเลี้ยงไหม บ่อล้างเครื่องมือและบ้านพักข้าราชการ – คนงาน ในปี พ.ศ.2530 เนื่องจากที่สถานีทดลองหม่อนไหมแม่โจ้ไม่สามารถขยายพื้นที่ในการดำเนินงานได้อีก จึงได้ย้ายสถานีฯ จากอำเภอสันทรายมาตั้งบริเวณไร่นาสาธิตแม่เหียะ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง ตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตรที่ 4286/2530 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2530 โดยอาศัยความตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 0707/3717 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2530 และเปลี่ยนชื่อสถานีฯ เป็น "สถานีทดลองหม่อนไหมเชียงใหม่" โดยใช้สถานีทดลองหม่อนไหมแม่โจ้เก่าเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมเกษตรกรของสถานีฯ ปี พ.ศ. 2546 สถานีทดลองหม่อนไหมเชียงใหม่ ถูกยุบและจัดตั้งเป็นส่วนแยกหม่อนไหม สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1  วันที่ 12 สิงหาคม 2548 ได้จัดตั้งศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ตามกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548 ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีรายนามผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนี้

1. นาย ภมร ศรีสมบูรณ์ พ.ศ. 2517 – 2531 สถานีทดลองหม่อนไหมแม่โจ้
2. นาย วัน ไชยแก้ว พ.ศ. 2531 – 2532 สถานีทดลองหม่อนไหมเชียงใหม่
3. นาย เธียรศักดิ์ อริยะ พ.ศ. 2532 – 2537 สถานีทดลองหม่อนไหมเชียงใหม่
4. นาย ภมร ศรีสมบูรณ์ พ.ศ. 2537 – 2541 สถานีทดลองหม่อนไหมเชียงใหม่
5. นาย ประทีป มีศิลป์ พ.ศ. 2541 – 2543 สถานีทดลองหม่อนไหมเชียงใหม่

6. นาย เจตนิพัทธ์ สิงหวิสัยธร พ.ศ. 2543 – 2545 สถานีทดลองหม่อนไหมเชียงใหม่

7. นาย ประทีป มีศิลป์ พ.ศ. 2545 – 2546 สถานีทดลองหม่อนไหมเชียงใหม่

8. นาย ไชยวัฒน์ วัฒนไชย พ.ศ. 2546 – 2548 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ส่วนแยกหม่อนไหม

9. นาย วสันต์ นุ้ยภิรมย์ พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น: